Bestuur & beleid

Het stichtingsbestuur van de Hospice Groep VechtZathe heeft een taak als werkgever en ‘bestuur op afstand’. Dit houdt in dat het bestuur het beleid bepaalt door het vaststellen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. De uitvoering in de beide hospices is hierbij gedelegeerd aan de coördinatoren. Op het organigram kunt u de organisatiestructuur van de hospice groep vinden.

De Hospice Groep VechtZathe is door de Belastingdienst opgenomen in het ANBI register. Dit houdt in dat over ontvangen bedragen en erfstellingen geen belasting behoeft te worden afgedragen en dat de giften voor u fiscaal aftrekbaar zijn.
Aan deze ANBI status zijn door de Belastingdienst per 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden verbonden. U kunt de gegevens die hiermee betrekking hebben terugvinden op de bijgaande 'links': ANBI-gegevens - Beleidsplan - Financiële verantwoording.

Op onderdelen heeft het bestuur ook een uitvoerende rol. Onder meer op het gebied van verantwoording naar buiten en voorwaardenscheppende zaken zoals het financieel beheer, de huisvesting en de fondsenwerving.

Het bestuur, momenteel bestaande uit zeven personen, wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een staffunctionaris vanuit de Saxenburgh Groep. Deze draagt zorg voor de financiële administratie (bank: NL90 ABNA 0442 8850 32) en verzorgt het secretariaat.

Periodiek komt het bestuur bijeen om de voortgang van beide hospices te bespreken en de continuïteit te bewaken.
 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Herma Nap, Borger,
voorzitter
Ben Koopman,
secretaris
Wiebe Hindriks,
penningmeester
 
Jan Hamhuis
voorzitter a.i.
Gretha Bakker,
bestuurslid
Ron Adriaans
bestuurslid
 
Hospice Groep Vechtzathe
Postbus 137
7770 AC  HARDENBERG
 twitter